Re: Dilbert


John Talbot
 

Good one.


On Mon, Nov 25, 2019, 09:26 Simon Brown <simon@... wrote:

 

Simon Brown, G4ELI

https://www.sdr-radio.com

 

Join {main@SDR-Radio.groups.io to automatically receive all group messages.